Xưởng may quần áo của Công ty Dệt May 7 - doanh nghiệp Nhà nước thuộc Quân khu 7, Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)


Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ hai sẽ diễn ra từ ngày 14-15/10, tại Hà Nội.Nhân dịp này, phóng viên TTXVN đã phỏng vấn ông Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối về những kết quả nổi bật trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; những định hướng công tác lớn của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.- Xin ông cho biết Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có những biện pháp gì để phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu rộng, áp lực cạnh tranh đối với các doanh nghiệp ngày càng lớn?Ông Bùi Văn Cường: Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương gồm 35 đảng bộ trực thuộc, 1.036 tổ chức cơ sở đảng, 5.561 chi bộ, với hơn 80.000 đảng viên. Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Đảng bộ Khối luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm, là công cụ vật chất quan trọng để Đảng và Nhà nước điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh; hàng năm đóng góp 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia; đảm bảo việc làm và đời sống ổn định cho trên 1,3 triệu người lao động.Để phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ khối đã tập trung thực hiện những giải pháp sau:Thứ nhất, chúng tôi tập trung triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các doanh nghiệp Nhà nước. Ví dụ, trong nhiệm kỳ, thực hiện chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chúng tôi đã quyết liệt, tập trung triển khai nhiệm vụ này.Thứ hai, Đảng ủy Khối đã tập trung ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định... để lãnh đạo các cấp ủy trực thuộc lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong mỗi thời điểm.Đối với doanh nghiệp muốn phát triển bền vững, cần phải quan tâm đến những yếu tố sau: phải có chiến lược sản xuất kinh doanh tốt; phải quản trị doanh nghiệp tốt; phải có nguồn nhân lực tốt; phải nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh. Từ đó, Đảng ủy Khối đã ban hành 3 Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối tập trung làm tốt 4 khâu quan trọng trên.Thứ ba, quan tâm, củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng trong các doanh nghiệp để đủ sức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong các doanh nghiệp.Thứ tư, đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, Đảng ủy Khối phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các địa phương hỗ trợ các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối tháo gỡ khó khăn; đồng thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ để quan tâm, tháo gỡ, giải quyết.Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đi đôi với đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng trong doanh nghiệp Nhà nước, tạo sự chung sức đồng lòng của cán bộ, đảng viên, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, gắn với xây dựng đảng trong sạch vững mạnh làm hạt nhân chính trị, lãnh đạo doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ.Nhờ sự quan tâm, lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ cùng sự giúp đỡ của các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các địa phương, sự cố gắng của cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Khối, 5 năm qua, mặc dù chịu tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu và khó khăn của kinh tế trong nước, song các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã hoàn thành, đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đề ra.Tổng doanh thu đạt 6.489.186 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 608.476 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 1.048.035 tỷ đồng. Tính trung bình năm, nhiệm kỳ 2010-2015 doanh thu tăng 29,2%, lợi nhuận trước thuế tăng 24,3% và nộp ngân sách Nhà nước tăng 23,55% so với giai đoạn 2007-2010. Đặc biệt, so với năm đầu nhiệm kỳ 2010, đến năm 2015 vốn chủ sở hữu của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối tăng tới trên 74,3%, đạt 1.178.000 tỷ đồng; tổng tài sản tăng trên 66,4%, đạt 5.744.000 tỷ đồng.Năm năm qua, các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối đã dành 11.643 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội; trong đó tập trung vào phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, hỗ trợ hộ nghèo; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, thực hiện chương trình tôn tạo, tu bổ nghĩa trang liệt sỹ; đào tạo dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập, chăm sóc sức khỏe nhân dân được các địa phương trong cả nước ghi nhận và đánh giá cao, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.- Đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đặt ra những yêu cầu gì về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, thưa ông?Ông Bùi Văn Cường: Đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đặt ra những yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.Cấp ủy, tổ chức đảng cần chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nhất là phương thức lãnh đạo của Đảng trong công ty cổ phần có vốn Nhà nước; tăng cường quản lý doanh nghiệp; xây dựng quy định về quyền hạn, trách nhiệm của người đứng đầu và mối quan hệ giữa tập thể cấp ủy, tổ chức đảng với người đứng đầu; đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền; xây dựng các quy định để phát huy được quyền chủ động, sáng tạo gắn với đề cao trách nhiệm, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo, quản lý thống nhất của Đảng.Đảng ủy các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc khối tổ chức quán triệt kịp thời, sát đối tượng về các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ; chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thiết thực, phân công trách nhiệm của đảng viên rõ ràng; đồng thời thực hiện quy chế phối hợp công tác tốt với các cơ quan đảng, cơ quan quản lý Nhà nước, đoàn thể chính trị-xã hội, cấp ủy địa phương trong thực hiện nhiệm vụ đầu tư, sản xuất kinh doanh, công tác xã hội, bảo vệ môi trường, an ninh, quốc phòng.Các cấp ủy Đảng tổ chức lực lượng nghiên cứu tổng hợp, thông tin từ các doanh nghiệp để thực hiện tốt công tác nghiên cứu, tham mưu và thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, báo cáo đề xuất với Trung ương những vấn đề thực tiễn các doanh nghiệp đặt ra để lãnh đạo, giải quyết.Đảng bộ khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng và phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng các chuyên đề về doanh nghiệp Nhà nước như tái cơ cấu doanh nghiệp, ngân hàng thương mại Nhà nước, tổ chức tín dụng, tài chính; về cổ phần hóa, thoái vốn ở doanh nghiệp Nhà nước, mô hình đại diện chủ sở hữu Nhà nước, vấn đề xã hội hóa; vai trò của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước trong dẫn dắt các thành phần kinh tế khác phát triển; tăng cường và đổi mới công tác quản trị của doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh; vấn đề thích ứng và phát triển trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.Các cấp ủy cụ thể hóa bằng các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện những chủ trương lớn, quan trọng về sản xuất kinh doanh và công tác cán bộ. Cần bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt mối quan hệ công tác giữa cấp ủy với các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan điều hành trong doanh nghiệp, quy định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong việc lãnh đạo, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác cán bộ.Các đảng bộ chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ và bố trí cán bộ để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp cổ phần, liên doanh, liên kết. Xây dựng quy chế hoạt động, xác định rõ mối quan hệ phối hợp. Trong điều lệ của doanh nghiệp cần quy định rõ trách nhiệm của cấp ủy và mối quan hệ giữa cấp ủy với Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị một cách cụ thể.Công tác kiểm tra, giám sát về đầu tư, sản xuất kinh doanh cần phải được tăng cường. Cấp ủy cấp trên xây dựng chương trình làm việc định kỳ với cấp dưới, chế độ báo cáo của cấp ủy viên về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Qua đó, sớm phát hiện các biểu hiện lệch lạc để nhắc nhở, cảnh báo, ngăn ngừa sai phạm đồng thời, phát hiện nhân tố mới, cổ vũ, bảo vệ những đảng viên; kiên quyết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của doanh nghiệp và lợi ích của đất nước.Đảng ủy Khối tiếp tục sơ kết rút kinh nghiệm, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp với các ban đảng, ban cán sự đảng bộ, ngành và giữa cấp ủy doanh nghiệp với cấp ủy địa phương; kịp thời trao đổi, bổ sung các vấn đề liên quan đến cơ cấu lại doanh nghiệp và công tác cán bộ, trên cơ sở đó tiếp tục ký kết quy chế phối hợp với các ban đảng, ban cán sự đảng bộ, ngành quản lý doanh nghiệp trong Khối và cấp ủy doanh nghiệp với cấp ủy địa phương.- Ông đánh giá như thế nào về kết quả công tác xây dựng Đảng trong Khối doanh nghiệp nhiệm kỳ qua, nhất là công tác phát triển đảng và tổ chức sinh hoạt đảng?Ông Bùi Văn Cường: Nhìn tổng quát lại, trong 5 năm qua, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối được coi trọng. Chất lượng và hiệu quả được nâng lên, tăng cường sự thống nhất trong Đảng bộ. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng có nhiều đổi mới. Vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp được khẳng định và nâng cao, đóng góp quan trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong doanh nghiệp. Đảng ủy Khối đã khẳng định rõ nét vai trò lãnh đạo của mình, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ Bộ Chính trị giao, uy tín, vị thế ngày càng được khẳng định.Các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt việc xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh; thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; từng bước kiện toàn, xây dựng hệ thống tổ chức đảng phù hợp với hệ thống tổ chức doanh nghiệp; thực hiện tốt các nội dung trong công tác nhân sự. Thường xuyên củng cố, xây dựng, kiện toàn tổ chức đảng; mô hình tổ chức đảng được kiện toàn phù hợp với mô hình quản lý doanh nghiệp, gắn công tác xây dựng đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu doanh nghiệp.Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả góp phần lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Công tác dân vận được lãnh đạo thực hiện tốt; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội tích cực tham gia xây dựng Đảng, đơn vị trong sạch, vững mạnh.Hàng năm, Đảng bộ Khối đã lãnh đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW nghiêm túc, đồng bộ, sáng tạo, được cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ quan tâm, hưởng ứng, hình thành nếp sinh hoạt chính trị thường xuyên, liên tục, sâu rộng. Việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thu được kết quả quan trọng, tạo ra những chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động, đặc biệt là sự chuyển biến về phẩm chất, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm trong công việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động. Ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối.Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đạt yêu cầu đề ra, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng được quan tâm, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong doanh nghiệp.- Xin ông cho biết những định hướng lớn trong công tác của Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020?Ông Bùi Văn Cường: Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương sau hơn 8 năm xây dựng, phát triển đã ngày càng khẳng định rõ vai trò lãnh đạo và rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý. Tuy nhiên, mô hình tổ chức và phương thức hoạt động cũng còn nhiều vướng mắc. Các doanh nghiệp trong Khối tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức, cạnh tranh ngày càng quyết liệt trong sản xuất kinh doanh.Nhiệm kỳ tới đòi hỏi toàn Đảng bộ phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức để tiếp tục sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần đưa nền kinh tế đất nước phát triển nhanh, bền vững.Mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ tới là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; chủ động hội nhập quốc tế; phát huy vai trò nòng cốt của doanh nghiệp Nhà nước, đẩy nhanh sắp xếp, đổi mới, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh của doanh nghiệp; tăng cường hiệu lực quản lý doanh nghiệp; nâng cao đời sống người lao động; phát huy vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, trong nhiệm kỳ 2015-2020, toàn Đảng bộ tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhiệm vụ then chốt.Năm nhiệm vụ trọng tâm gồm tổ chức thực hiện thành công các mục tiêu đề án tái cơ cấu doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; tăng năng suất lao động gấp 2 lần năng suất lao động xã hội. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.Đổi mới, nâng cao năng lực quản trị hiện đại, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp có phẩm chất, năng lực đáp ứng nhiệm vụ mới.Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển ngành. Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp để hội nhập sâu rộng vào kinh tế khu vực và thế giới.Đảm bảo việc làm, tăng thu nhập, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; tích cực bảo vệ môi trường; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Tiếp tục thực hiện công tác an sinh xã hội theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.Nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức cơ quan quản lý nhà nước để tách bạch chức năng quản lý Nhà nước và chức năng đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước.Bốn nhiệm vụ then chốt là đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng trong doanh nghiệp; nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội; tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; hoàn thiện mô hình tổ chức, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp Nhà nước, trong các doanh nghiệp cổ phần có vốn Nhà nước, tăng cường hiệu lực quản lý doanh nghiệp; nghiên cứu và đề xuất chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ doanh nghiệp cổ phần có vốn Nhà nước chi phối và vốn Nhà nước không chi phối.- Trân trọng cảm ơn ông!.
Theo vietnamplus.vn