Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Sỹ Huynh/TTXVN)


Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum và Đắk Nông.Tại tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chuyển công ty nông nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, Nhà nước không giữ cổ phần chi phối sáu công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Đắk Lắk; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Càphê Thắng Lợi; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Càphê Phước An; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Càphê-Cacao tháng 10; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Càphê Ea Pốk; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sản xuất kinh doanh tổng hợp Krông A na.Giải thể đối với ba công ty nông nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Càphê Buôn Ma Thuột; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Càphê Đray H’Linh; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Càphê-Ca cao Krông A na và phối hợp với nhà đầu tư khác thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông nghiệp Càphê Cư pul.Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo duy trì, củng cố, phát triển và tái cơ cấu công ty lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích sáu công ty lâm nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Krông Bông; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp M’Đrăk; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Ea Kar; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Buôn Wing; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Chư Phả; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Ea Wy.Chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Lăk thành Ban quản lý rừng phòng hộ hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp công lập có thu; phối hợp với nhà đầu tư khác thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên tám công ty lâm nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Chư Ma Lanh; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Rừng Xanh; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Ya Lốp; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Ea H’Mơ; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Ea H’Leo; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Thuần Mẫn; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Phước An; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Buôn Ja Wầm.Tại tỉnh Gia Lai, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chuyển công ty nông nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, Nhà nước không giữ cổ phần chi phối hoặc không nắm giữ cổ phần ba công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Càphê Gia Lai; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chè Biển Hồ; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chè Bầu Cạn.Duy trì, củng cố, phát triển và tái cơ cấu Công ty lâm nghiệp, Nhà nước tiếp tục nắm giữ 100% vốn điều lệ, thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích các công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Ka Nak; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Sơ Pai; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Hà Nừng; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Trạm Lập; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Kông Chro; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Kông H’De; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Kông Chiêng; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Lơ Ku; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Đắk Roong; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Krông Pa; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Ia Pa.Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum duy trì, củng cố, phát triển và tái cơ cấu công ty lâm nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Đăk Tô.Cùng với đó là duy trì, củng cố, phát triển và tái cơ cấu Công ty lâm nghiệp do Nhà nước tiếp tục nắm giữ 100% vốn điều lệ, thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Đăk Glei; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Ngọc Hồi; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Đăk Hà; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Sa Thầy; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Kon Rẫy; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Kon Plông.Đối với tỉnh Đắk Nông, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chuyển công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, Nhà nước không giữ cổ phần chi phối đối với hai công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Càphê Thuận An và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Càphê Đức Lập.Duy trì củng cố, phát triển và tái cơ cấu, Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động sản xuất kinh doanh đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Đại Thành và duy trì củng cố, phát triển và tái cơ cấu, Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đối với các công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Đắk Wil; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Nam Tây Nguyên; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Đắk N’Tao; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Đức Hoà; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Quảng Sơn.Thủ tướng chỉ đạo chuyển công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, Nhà nước không giữ cổ phần chi phối đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Nam Nung; chuyển thành Ban quản lý rừng phòng hộ hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp công lập có thu đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Đắk Măng.Giải thể các công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Gia Nghĩa; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Thuận Tân; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Quảng Đức; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Quảng Tín; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Trường Xuân; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Đức Lập./.


Theo vietnamplus.vn