<video poster='http://krowlseo.net/2015/11/04/doanh_nghiep.jpg'><source src='http://vnpvideo.tachthongtin.com/dac6280fb61f5d1ac2701cc193c36d86/563b80da/2015_11_02/DIEU_KIEN_CU_NGUOI_DAI_DIEN_DOANH_NGHIEP_NHA_NUOC_ GIU_TREN_50_VON_KO_BAR_medium__mp4.mp4' type='video/mp4'></source>Your browser does not support the video tag.</video>


Chính phủ vừa ban hành Nghị định 106 năm 2015 về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, trong đó quy định điều kiện cử người đại diện./.(Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN)

Theo vietnamplus.vn