Giao dịch tại BIDV. (Nguồn: BIDV)


Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV (mã BID-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2014.Tính đến hết năm 2014, tổng tài sản của BIDV đạt trên 655.000 tỷ đồng (tăng trưởng 18%). Dư nợ tín dụng đạt trên 461.000 tỷ đồng, tăng trưởng 18,9%. Nguồn vốn tăng trưởng tín dụng tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực ưu tiên theo đúng định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này đạt 6.065 tỷ đồng, tăng 20%; tỷ lệ nợ xấu đạt 1,8% trên tổng dư nợ. Hiệu suất sinh lời của vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) đạt 14,4%, hiệu suất sinh lời của tổng tài sản bình quân (ROA) đạt 0,8%, tỷ suất lợi nhuận trên một cổ phiếu (EPS) đạt 1.700 đồng/cổ phiếu. Hệ số an toàn vốn đạt trên 9%.Nguồn vốn huy động tăng trưởng tốt, đáp ứng đủ cho nhu cầu sử dụng vốn, đảm bảo an toàn hoạt động (thị trường 1 đạt 502.000 tỷ đồng, tăng 20%; thị trường 2 gồm vay trong nước, nước ngoài đạt trên 55.000 tỷ đồng).Lãnh đạo BIDV nhấn mạnh hoạt động của BIDV công khai, minh bạch, an toàn và hướng theo thông lệ, khẳng định sự chuyển dịch cả về chất và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, BIDV còn chú trọng công bố thông tin đối với các cơ quan quản lý và cổ đông, theo đó BIDV được đánh giá là doanh nghiệp có hoạt động quan hệ nhà đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường chứng khoán.Năm 2015 với dự báo nền kinh tế tiếp tục khởi sắc nhưng còn nhiều thách thức, BIDV tiếp tục đặt ra mục tiêu tích cực với nguồn vốn huy động tăng 16,5%, tín dụng tăng 16%, nợ xấu dưới 2,5%, lợi nhuận trước thuế tăng trưởng không thấp hơn 20%. Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu đã đề ra tại Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2013-2015 được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt./.


Theo vietnamplus.vn