Vận hành Giàn công nghệ số 3, mỏ Bạch Hổ (Ảnh: TTXVN)


Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có văn bản chỉ đạo Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), trong năm 2015, cần hoàn thiện việc xây dựng Chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và định hướng phát triển đến năm 2035, trong đó PVN cần phân tích rõ hiện trạng, khoảng cách của Tập đoàn và các tập đoàn dầu khí quốc gia khác trong khu vực, đặc biệt là so sánh với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia của Malaysia (Petronas).Trên cơ sở đó, PVN đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách đồng bộ để tăng tốc phát triển và thu hẹp khoảng cách của ngành dầu khí trong nước với các Tập đoàn Dầu khí Quốc gia khác ở khu vực và trên thế giới.Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu PVN, khẩn trương thực hiện có hiệu quả việc tái cấu trúc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo Quyết định số 46/QĐ-TTg ngày 5/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Từng bước xây dựng Tập đoàn mạnh hơn, phát triển bền vững hơn, hiệu quả hơn.Về sản xuất kinh doanh, Phó Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tập trung mọi nguồn lực và các giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 trên cả 5 lĩnh vực hoạt động chính, trong đó lĩnh vực tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí là cốt lõi.Cụ thể, đối với lĩnh vực tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí, cần tăng cường công tác tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn nhằm gia tăng trữ lượng, sản lượng khai thác, tăng đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.Đối với công nghiệp khí, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn có giải pháp phù hợp để triển khai các dự án khí theo kế hoạch đề ra, bảo đảm tiến độ, hiệu quả. Tập đoàn chỉ đạo các đơn vị liên quan vận hành an toàn và hiệu quả các công trình khí, đáp ứng nhu cầu khí cho các hộ tiêu thụ; thực hiện lộ trình giá khí theo cơ chế thị trường đã được Thủ tướng phê duyệt.Năm 2014, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã gia tăng trữ lượng, sản lượng khai thác dầu thô, khí, điện, đạm, sản xuất xăng dầu; tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 745,5 nghìn tỷ đồng, vượt 11,8% kế hoạch năm; đặc biệt, đã nộp ngân sách nhà nước vượt 37,6 nghìn tỷ đồng./.


Theo vietnamplus.vn