Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự và phát biểu tại Lễ khai mạc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)


Ngày 28/3, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ sáu.Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dự Đại hội.Theo báo cáo của Đại hội, 5 năm qua, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội nhiệm kỳ V đề ra, thu hút ngày càng đông đảo các doanh nghiệp tham gia vào tổ chức làm tốt trách nhiệm bảo vệ quyền lợi các doanh nghiệp, doanh nhân, các hiệp hội doanh nghiệp và người sử dụng lao động ở Việt Nam.Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam thực hiện có hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tham mưu cho Đảng, Nhà nước về những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế, doanh nghiệp và môi trường kinh doanh, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế, hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư đã được đẩy mạnh góp phần quảng bá thu hút đầu tư và mở rộng thị trường xuất khẩu của Việt Nam.Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ rõ những hạn chế như công tác tham mưu, dự báo những vấn đề kinh tế trong nước và quốc tế còn chưa kịp thời, chất lượng chưa cao. Một số hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Đây là những vấn đề Đại hội cần thảo luận, có biện pháp khắc phục.Chủ tịch nước đề nghị trong giai đoạn hội nhập sâu rộng, bên cạnh thời cơ, thuận lợi, cũng có những khó khăn thách thức đặt ra đòi hỏi sự phấn đấu cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Việt Nam; trong đó Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam có vai trò và trách nhiệm quan trọng tập hợp, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp.Chủ tịch nước nhấn mạnh là tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cần làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tập hợp, liên kết doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp, chủ động phối hợp với các cơ quan, chính quyền, hướng dẫn và hỗ trợ các hiệp hội doanh nghiệp thành lập và hoạt động có hiệu quả.Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cần tăng cường nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về quan điểm, cơ chế, chính sách xây dựng và phát triển các doanh nghiệp, cũng như tập trung đóng góp tích cực vào các dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng về những vấn đề có liên quan đến kinh tế, doanh nghiệp, doanh nhân và môi trường kinh doanh.Đồng thời, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cần có các chương trình và biện pháp cụ thể, chủ động, tích cực hơn nữa để làm tốt hơn nhiệm vụ đại diện và hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến độ, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.Đối với xây dựng đội ngũ doanh nhân, Chủ tịch nước cho rằng: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt nhiệm kỳ tới của Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam, hướng tới mục tiêu đất nước có một triệu doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả vào năm 2020.Chủ tịch nước đề nghị, trong bối cảnh đất nước đang nỗ lực phấn đấu phục hồi tốc độ tăng trưởng, thực hiện tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế và tích cực chuẩn bị để hội nhập khi thời điểm hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN, khu vực thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc, cam kết của WTO và các hiệp định thương mại song phương, đa phương khác đang đến gần, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cần tích cực tham gia đóng góp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.Bên cạnh đó, VCCI cũng cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển bền vững, đẩy mạnh việc áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả, xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước./.
Theo vietnamplus.vn