Ông Trần Vĩnh Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo Minh báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. (Ảnh: Hoàng Hải/Vietnam+)


Ngày 24/4, tại Trụ sở chính Bảo Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo quy định.Theo chương trình, Đại hội lần này bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019, đồng thời trình thông qua Điều lệ sửa đổi để phù hợp với những quy định mới của pháp luật hiện hành.Báo cáo tại Đại hội, Ông Trần Vĩnh Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo Minh cho biết, về hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2014, tổng tài sản của Bảo Minh là 5.340 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu là 2.185 tỷ đồng; vốn điều lệ đã góp 755 tỷ đồng; dự phòng nghiệp vụ: 2.217 tỷ đồng. Trong đó, dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm là 1.185 tỷ đồng; dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm là 957 tỷ đồng; dự phòng dao động lớn là 75 tỷ đồng.Ông Trần Vĩnh Đức cho biết thêm, Hội đồng quản trị Bảo Minh trình đại hội mức chia cổ tức năm 2014 là 10% vốn điều lệ đã góp.Về kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2014, Bảo Minh đạt tổng doanh thu 3.081 tỷ đồng, tăng trưởng 11%. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc là 2.601 tỷ đồng, tăng trưởng 13,5%; doanh thu nhận tái bảo hiểm 309 tỷ đồng, tăng trưởng 8,5%; doanh thu hoạt động tài chính là171 tỷ đồng, tăng trưởng 14,6%.Hình minh họa. (Nguồn: baominh.com.vn)


Về chi bồi thường năm 2014, Bảo Minh đã chi 1.288 tỷ đồng, bằng 44,2% doanh thu, giảm so với năm trước (năm trước là 56,3%), về số tuyệt đối giảm 167 tỷ đồng (năm trước là 1.455 tỷ đồng). Trong đó, tỷ lệ bồi thường thuộc mức trách nhiệm giữ lại là 41,2% và giảm so với năm trước (năm trước là 44,7%).Lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm gốc đạt 188 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với cùng kỳ năm 2013. Đặc biệt công nợ phí bảo hiểm đã được giải quyết giảm 130 tỷ đồng so với năm 2013. Lợi nhuận trước thuế là 145 tỷ đồng, tăng trưởng 38%.Năm 2015, Bảo Minh kiên định mục tiêu “Hiệu quả, tăng trưởng và tiếp tục đổi mới” với tốc độ tăng trưởng phấn đấu đạt trên 7%, tiếp tục có lãi cao về kinh doanh bảo hiểm gốc và hoạt động đầu tư tài chính an toàn và hiệu quả.Theo đó, công ty dự kiến tổng doanh thu phí bảo hiểm: 3.113 tỷ đồng, tăng trưởng 7%. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc: 2.792 tỷ đồng, tăng trưởng 7,3%; doanh thu nhận tái bảo hiểm: 321 tỷ đồng, tăng trưởng 3,8%; doanh thu hoạt động tài chính: 152 tỷ đồng, bằng 88,5%; lợi nhuận trước thuế: 170 tỷ đồng, tăng trưởng 17,1%.Về một số giải pháp triển khai trong năm 2015, Ông Trần Vĩnh Đức nhấn mạnh, Bảo Minh cần tập trung nguồn lực để phát triển kinh doanh các địa bàn trọng điểm, đồng thời hạn chế ở những địa bàn kém phát triển, chi phí cao, kinh doanh thường xuyên lỗ trong nhiều năm.Về nghiệp vụ bảo hiểm, Bảo Minh sẽ tập trung nguồn lực nâng cao doanh thu đối với nhóm nghiệp vụ có hiệu quả; hạn chế nhóm các nhóm nghiệp vụ có hiệu quả kinh doanh thấp, mức độ rủi ro cao qua các năm.Riêng về kênh phân phối, Bảo Minh sẽ ưu tiên phát triển kênh bán lẻ; kiểm soát tính tuân thủ việc chi trả hoa hồng đại lý, môi giới theo đúng quy định; mở rộng kênh bán hàng qua ngân hàng và các tổ chức tài chính; có chính sách ưu tiên khai thác trực tiếp các dịch vụ lớn.Đồng thời, Bảo Minh cần tăng cường nhận tái bảo hiểm và khuyến khích đồng bảo hiểm nhưng có chọn lọc, cần nắm rõ thông tin khách hàng và chủ động chăm sóc khách hàng, đặc biệt là khách hàng lớn, khách hàng truyền thống.Bên cạnh đó, Bảo Minh sẽ tuân thủ quy định tại thông tư 194/2014/TT-BTC về ký kết hợp đồng bảo hiểm, theo dõi thu phí bảo hiểm và hủy hợp đồng bảo hiểm. Công ty phấn đấu đạt 80% các đơn vị được kiểm tra nội bộ về tài chính và công nợ.Kết thúc Đại hội, tỷ lệ tán thành 12 nội dung biểu quyết tại Đại hội thấp nhất là 93,6%, cao nhất là 99,9%./.

Theo vietnamplus.vn