Đóng gói chè nhúng bằng máy hiện đại tại Công ty cổ phần chè Kim Anh (Tổng công ty Chè Việt Nam). (Ảnh: Ngô Lịch/TTXVN)


Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Chè Việt Nam.Theo đó, hình thức cổ phần hóa Tổng công ty chè Việt Nam - Công ty cổ phần (Vinatea.JSC) là bán toàn bộ phần vốn Nhà nước hiện có tại doanh nghiệp và kết hợp phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.Vốn điều lệ của Vinatea.JSC là 370 tỷ đồng. Cổ phần phát hành lần đầu 37 triệu cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng, trong đó Cổ phần nhà nước nắm giữ 0% vốn điều lệ, 1.627.200 cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong Tổng công ty, chiếm 4,398% vốn điều lệ; 11.789.000 cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường, chiếm 31,862% vốn điều lệ; cổ đông chiến lược: 23.583.800 cổ phần, chiếm 63,74% vốn điều lệ.Thời gian bán cổ phần trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày Phương án cổ phần hóa được phê duyệt. Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định và chịu trách nhiệm về mức giá khởi điểm bán đấu giá, lựa chọn tổ chức tài chính trung gian và Sở giao dịch chứng khoán để bán cổ phần, chỉ đạo Tổng công ty Chè Việt Nam tổ chức, triển khai bán cổ phần ra công chúng.Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Chè Việt Nam - Công ty cổ phần thực hiện việc đăng ký giao dịch và niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty Chè Việt Nam - Công ty cổ phần theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước.Về phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 1.319 người; tổng số lao động chuyển sang công ty cổ phần là 1.180 người. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chỉ đạo Tổng công ty Chè Việt Nam rà soát, bổ sung phương án sắp xếp lao động, xác định số dư Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, phương án chia số dư các quỹ trên (nếu có) theo quy định và thực hiện chế độ đối với người lao động không chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần theo đúng chế độ nhà nước quy định. Nguồn kinh phí chi trả cho người lao động, mất việc làm thực hiện theo quy định hiện hành, trường hợp thiếu thì sử dụng nguồn thu bán vốn nhà nước.
Theo vietnamplus.vn