Theo Cục Thống kê Singapore, mặc dù chỉ chiếm chưa tới 1% trong tổng số doanh
nghiệp hoạt động tại Singapore, nhưng các doanh nghiệp lớn đã tạo ra 40% việc
làm và góp hơn 50% giá trị gia tăng của toàn bộ các doanh
nghiệp Singapore.Trong khi đó, từ năm 2003 tới năm 2007, nhóm các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME)
vẫn chiếm tới 99% trong tổng số doanh nghiệp Singapore, nhưng phần đóng góp vào
giá trị gia tăng của họ chỉ ở mức 49% và duy trì được việc làm cho 60% lực lượng
lao động.Tiêu chí xếp hạng doanh nghiệp SME ở Singapore là có giá trị tài sản cố định
ròng chưa tới 15 triệu dola Singapore (10,47 triệu USD) trong ngành chế tạo. Còn
đối với các ngành khác, doanh nghiệp SME có đội ngũ nhân công dưới 200 người.Xét về quyền sở hữu, các doanh nghiệp do người Singapore làm chủ chiếm 87% tổng
số doanh nghiệp ở Singapore và tạo việc làm cho 72% lực lượng lao động. Khối này
cùng với khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mỗi khối đóng góp 50% giá
trị gia tăng của toàn bộ các doanh nghiệp.Các doanh nghiệp SME chủ yếu tham gia vào các hoạt động bán buôn, bán lẻ, kinh
doanh bất động sản, dịch vụ và chiếm khoảng 50% giá trị gia tăng của khối. Các
doanh nghiệp thuộc ngành chế tạo chỉ chiếm 5% trong số SME, nhưng lại đóng góp
tới 17% giá trị gia tăng.Chỉ có 4% các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào ngành chế tạo
Singapore, nhưng lại đóng góp tới 34% vào giá trị gia tăng./.


Theo vietnamplus.vn